Vieringen
Algemeen Afdrukken E-mail

Wij kunnen op tal van momenten in ons leven samen komen in geloof.
Wij delen geloof.
Wij vieren geloof.
Dat doen wij samen met anderen.
Juist dan kun je elkaar bemoedigen, troosten, steunen, uitdagen, inspireren.
Dan kun je zoeken naar de zin van ons bestaan.
Je kunt bidden.

Wij kennen een aantal vieringen rond de zeven sacramenten.

 
Doopsel Afdrukken E-mail

Een kind is geboren: het kind van een moeder en een vader.
Iedere geboorte is een wonder.
Je wordt stil en je zegt soms vertederd: God, wat een prachtig mensje.
Je verbaast je over het nieuwe leven, zo pril, zo kwetsbaar.
Je bent ook gevoelig voor God van wie we - uiteindelijk - het leven ontvangen.

Matteüs eindigt zijn evangelie met de woorden  "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' (Mat. 28,19-20).

Lees meer...
 
Eucharistie Afdrukken E-mail

Op de eerste dag van de week (onze zondag) kwamen de volgelingen van Jezus steeds bijeen voor het breken van het brood. Zij waren ook samen om de goede Boodschap met elkaar te delen en om er voor te zorgen dat niemand gebrek zou lijden.

Dit gebeurt nu al 2000 jaar lang.

Dit is de grondvorm van iedere eucharistieviering:

  • luisteren naar de verhalen uit de bijbel,
  • breken en delen rond de Tafel van de Heer
  • en uitgezonden worden om goed te doen.
Lees meer...
 
Eerste communie Afdrukken E-mail

Kinderen uit groep 4 kunnen hun eerste communie doen.
Dat betekent dat zij dan voor het eerst deelnemen aan het sacrament van de eucharistie.
Het is wel een bijzonder sacrament.
Bijna alle sacramenten ontvangt een mens maar één keer.
Bij het sacrament van de eucharistie is dat heel anders.

Wij hebben zelfs de mogelijkheid om het dagelijks te ontvangen.
De eerste keer is speciaal en de parochie komt dan feestelijk samen.
Een kind uit groep 4 is nog te jong om zelf te weten wat de eerste communie betekent.
De voorbereiding op de eerste communie richt zich dus niet alleen op de kinderen.
Ook de ouders worden nadrukkelijk aangesproken en bij de voorbereiding betrokken.
De werkgroep eerste communie geeft gestalte aan de voorbereiding.

 
Vormsel Afdrukken E-mail

Eenmaal gedoopt, groeien kinderen op.
Ze zitten in groep 8 en langzaamaan gaan ze meer op eigen benen staan.
Zij gaan hun eigen keuzes maken.
In welke geest maken zij keuzes?
Is dat in een goede geest?
Helpt daarbij de Geest van de goede God?
In de eigen geloofsgemeenschap wil de werkgroep vormsel bij de keuze tot steun zijn.

Wat is het vormsel?
Met het vormsel ontvangt men Gods Geest op weg naar volwassenheid.
Wat bij het doopsel is aangezet, wordt nu bekrachtigd en bevestigd.
Kinderen zeggen als het ware ‘ja' tegen de weg waarop hun ouders hen hebben geplaatst.
Zij mogen gezien worden als mens van God.
Zij zijn verantwoordelijk voor andere mensen.
Ook zijn ze verantwoordelijk voor de groei van het goede in deze wereld.

Lees meer...
 
Huwelijk Afdrukken E-mail

Een overbekende tekst over man en vrouw staat in het boek Genesis:
‘Toen hulde God, de Enige, de mens in verdoving, zodat deze in slaap viel; hij nam een van zijn ribben weg, en verving die door vlees. Daarop bouwde God, de Enige, de rib die hij van de mens had weggenomen uit tot een vrouw, en leidde haar voor aan de mens. ‘Dit keer is ze het!' zei de mens, ‘been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees! Vrouw zal zij heten, omdat ze mens is als de man.!' Daarom gaat de man weg bij zijn vader en moeder, en hecht zich aan zijn vrouw, zodat zij een levenseenheid gaan vormen.' (Gen. 2,22-24)

Ook in onze tijd kiezen man en vrouw voor elkaar en voor een huwelijk. Zij vragen Gods zegen over hun relatie.
De kerk beschouwt het huwelijk als heilig. De verbondenheid van twee mensen en de liefde tussen hen hebben met God van doen.
In hun ja-woord drukken zij dankbaarheid uit voor het geschenk van hun liefde tot elkaar.
Vanuit die liefde beloven zij er altijd voor elkaar te zijn, in goede en kwade dagen.

‘Vóór de kerk trouwen' betekent dat zij staan in de gemeenschap van gelovigen.
De kerk hecht juist daarom veel waarde aan een goede huwelijksvoorbereiding.
Allereerst zijn er de gesprekken met de pastoor. Hij gaat met u op weg naar deze belangrijke dag in uw leven.
Vervolgens komt de werkgroep huwelijksvoorbereiding in beeld.
Deze werkgroep bestaat uit enkele gastechtparen binnen het dekenaat Veghel.
Tot de voorbereiding op het huwelijk hoort een drietal avonden met een gastechtpaar

 
Wijding Afdrukken E-mail

De wijding is een van de zeven sacramenten.
Het is de kerkelijke bezegeling van een roeping.
Het gaat om het ‘ja' van mannen die zich in dienst stellen van de kerk.
De wijding is, zoals het doopsel en vormsel, eenmalig en onuitwisbaar.

We kennen de wijding tot bisschop, priester en diaken.
De bisschop ontvangt de volheid van de wijding.
Priesters delen in de wijding van de bisschop.
De derde graad van het wijdingssacrament is de diakenwijding.

‘Priester zijn betekent vriend worden van Jezus Christus en dit steeds meer met heel ons bestaan. De wereld heeft God nodig - niet zomaar een God, maar de God van Jezus Christus, de God, die vlees en bloed geworden is, die zoveel van ons heeft gehouden dat Hij voor ons heeft willen sterven,, die opgestaan is en in zich zelf een ruimte voor de mensen heeft gemaakt. Deze God moet in ons leven en wij in Hem. Dat is onze priesterlijke roeping. Alleen zo kan ons handelen als priester vrucht dragen.' (Paus Benedictus XVI - Homilie)

Bent u geïnteresseerd in het priesterschap of heeft u de wens diaken te worden?
Voelt u zich geroepen?
Neem dan contact op met een van de pastores.

 
Ziekenzalving Afdrukken E-mail

De ziekenzalving is het sacrament der zieken.
Dit sacrament wordt gevierd uit zorg voor de zieke mens.
De zalving is niet uitsluitend bedoeld voor in de laatste fase van het leven.
Het is ook niet bedoeld als een soort toegangskaartje voor de hemel.
De zieke ontvangt door de zalving van Godswege de kracht om zijn weg te gaan door ziekte en wellicht dood.

Jakobus schrijft in zijn brief over bemoediging en geeft raad: ‘Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.' (Jak. 5, 14-15)

Als iemand ernstig ziek is en het sacrament der zieken wil ontvangen, kunt u zich wenden tot de pastoor

 
Boete en verzoening Afdrukken E-mail

Iedere mens is kwetsbaar, in zijn wezen, in zijn ervaring, in zijn geest.
Wie schaamt zich niet ‘n keer?
Wie voelt niet op een gegeven moment dat hij niet doet wat hij eigenlijk wél wil?
Wat een geluk dat er dan omkeer is, dat je je kunt omkeren en de goede richting kunt inslaan.

In onze kerkelijk traditie ontvangen we hiervoor ook ondersteuning.
Geregeld zijn er boetevieringen, bijvoorbeeld vóór de grote feesten van Kerstmis en Pasen.

Veel mensen denken dat het sacrament van boete en verzoening (de biecht) is afgeschaft.
Dat is niet het geval. Er wordt niet meer gekozen voor de donkere biechtstoel met het schuifje. Dat is in onbruik geraakt.
Tegenwoordig  er is ook altijd gelegenheid om in een persoonlijk gesprek met de priester je fouten uit te spreken en samen God om vergeving te bidden.
Voor iedereen is het wel van belang te weten, dat de priester gehouden is tot een biechtgeheim.

De biecht is gebaseerd op de woorden van Jezus Christus tot zijn apostelen op de dag van zijn verrijzenis: ‘Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.' (Joh. 20, 23)

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met pastoor Joost Jansen o.praem.

 
Afscheid van het leven Afdrukken E-mail

Als iemand gestorven is dan wende men zich zo snel mogelijk tot een van de pastores.
Dan kan alle zorg gegeven worden in de dagen van rouw en afscheid.
De pastoor zorgt ervoor dat ook de anderen, die met de uitvaart betrokken zijn, gewaarschuwd worden.

Avondwake
De parochiegemeenschap wil niemand in het verdriet alleen laten.
Op de vooravond van een uitvaart verzorgt de werkgroep avondwake in de kerk een gebedsviering samen met de nabestaanden.
Tevoren neemt een van de leden van de werkgroep contact op met de nabestaanden om samen met hen de avondwake voor te bereiden.
Samen zoeken zij teksten uit en kiezen zij de muziek.

Uitvaart
De pastor gaat op bezoek bij de nabestaanden om hen tot steun te zijn in hun verdriet.
Het afscheid van een overledene vindt plaats in een eucharistieviering of een gebedsdienst.
Aansluitend wordt de overledene begraven op het parochiekerkhof, tenzij er sprake is van een crematie of een teraardebestelling elders.

 
Regenboogvieringen Afdrukken E-mail

Voor de parochies Heeswijk en Dinther organiseert één werkgroep de vieringen.
Een regenboogviering is een heel korte viering met verhaaltjes en doe-activiteiten.
Peuters, kleuters en kinderen tot 7 jaar vormen de doelgroep.
Samen luisteren ze naar verhalen.
Samen zingen ze, bidden ze, steken ze een kaarsje op en maken ze iets leuks.

Voor deze vieringen zijn de kinderen met  hun begeleiders van harte welkom.
De kleintjes komen met hun broertjes, zusjes, vaders, moeders, opa’s of oma’s.
Steeds op zondag om 11.00 uur in de kerk van Heeswijk.

De planning voor 2016 wordt nog bekend gemaakt.

Contactpersoon:  mevrouw Jeannette Dekker

Lees meer...
 
Gezinsvieringen Afdrukken E-mail

Acht  à negen keer per jaar is er op zaterdagavond om 19.00 uur een gezinsviering.
De vieringen zijn beurtelings in de kerk van Dinther of de kerk van Heeswijk.
Iedere viering heeft een ander thema.

Gezinsvieringen zijn herkenbare eucharistievieringen.
Het zijn vieringen met en voor de kinderen van de basisschool.
Het taalgebruik is afgestemd op deze jeugd.
De vieringen sluiten aan bij hun gedachtewereld.

Toch zijn de gezinsvieringen niet alleen bedoeld voor kinderen, maar voor iedereen.
Ook ouders, grootouders en andere parochianen zijn in deze vieringen welkom.

De werkgroep gezinsvieringen werkt de vieringen uit.
Basisschool 't Palet zorgt voor geoefende lezers.
Kinderkoor Op-Maat, met kinderen uit Heeswijk en Dinther, luistert deze vieringen op.
Soms zorgt het opleidingsorkest van harmonie St Servaes voor de muzikale omlijsting.

Naast de gezinsvieringen verzorgt de werkgroep ook de viering op kerstavond voor de jongsten.